SOCIETAT SARDINA/TONÉ-FRANCHÉ

/valencià


SS/T-F es el vehicle a través del qual produir i endinsar-se en diferents vessant artístics com ara la producció iexhibició de teatre, la coproducció amb diferents companyies europees per fer projectes conjunts i tot allò que tinga que vore amb qualsevol expressió artística, així com la producción audiovisual.


SSTF vol així mateix ser una productora que acull al seu sí projectes d´altres creadors, com ara TONI AGUSTÍ amb VERSIÓ, que ens semblen interessants pel contingut i per l´equip de treball que el configura.

L´any 2020 varem alçar el teló amb l ́espectacle QUE LLIG EL LLEÓ.... que es va representar al TEATRE MICALET de València.

La pandèmia va paralitzar els projectes teatrals que teniem i l´any 2021 fem una coproducció amb la COMPAGNIEMIA de Paris (França) HO VISTO MARADONA que presentem al FESTIVAL DE TEATRE DE NAPOLS/CAMPANIA com a cloenda del mateix. 18 actors i actrius procedents de molts paisos com ara França, Argentina, Itàlia, Mali, India i el Pais Valencià conformaren el casting.

Aixi mateix SSTF va produir durant el temps de creació de l´espectacle, en coproducció amb FELTRINELLI REAL CINEMA de Milà i SAMARCANDA FILMS de Roma la pel.l’icula DANIEL PENNAC:HO VISTO MARADONA que s´estrena el proper dia 16 d´octubre al FESTIVAL DE CINEMA DE ROMA i en sales de cinema de tota Italia.

A banda de la preparación de VERSIÓ de TONI AGUSTÍ, estem preparant dos projectes audiovisuals més i una altra coproducció de teatre amb la COMPAGNIEMIA de Paris per l´any 2023.


/español


SS/T-F es el vehículo a través del cual producir y adentrarse en diferentes vertientes artísticas como la producción y exhibición de teatro, la coproducción con diferentes compañías europeas para realizar proyectos conjuntos y todo lo que tenga que ver con cualquier expresión artística, así como la producción audiovisual.


SSTF quiere asimismo ser una productora que acoge en su seno proyectos de otros creadores, como TONI AGUSTÍ con VERSIÓ, que nos parecen interesantes por el contenido y por el equipo de trabajo que lo configura.

En 2020 levantamos el telón con el espectáculo QUE LEO EL LEÓN.... que se representó en el TEATRO MICALET de Valencia.

La pandemia paralizó los proyectos teatrales que teníamos y en 2021 hacemos una coproducción con la COMPAGNEMIA de París (Francia) LO VISTO MARADONA que presentamos en el FESTIVAL DE TEATRO DE NAPOLS/CAMPANIA como clausura del mismo. 18 actores y actrices procedentes de muchos países como Francia, Argentina, Italia, Malí, India y el País Valenciano conformaron el casting.

Asimismo SSTF produjo durante el tiempo de creación del espectáculo, en coproducción con FELTRINELLI REAL CINE de Milán y SAMARCANDA FILMS de Roma la película DANIEL PENNAC: HO VISTO MARADONA que se estrena el próximo día 16 de ´ octubre en el FESTIVAL DE CINE DE ROMA y en salas de cine de toda Italia.

Aparte de la preparación de VERSIÓN de TONI AGUSTÍ, estamos preparando dos proyectos audiovisuales más y otra coproducción de teatro con la COMPAGNIEMIA de París para el año 2023.


/CV english

SS/T-F is the vehicle through which to produce and delve into different artistic aspects such as theater production and exhibition, co-production with different European companies to do joint projects and everything that has to do with any artistic expression, as well as the production audiovisual

SS/T-F also wants to be a production company that welcomes projects from other creators, such as TONI AGUSTÍ with VERSIÓ, which we find interesting for the content and the work team that shapes it.

In 2020 we raised the curtain with the show QUE LLIG EL LEÓN.... which was performed at TEATRE MICALET in Valencia.

The pandemic paralyzed the theater projects we have and in 2021 we are doing a co-production with the COMPAGNIEMIA of Paris (France) HO VISTO MARADONA which we will present at the NAPLES/CAMPANIA THEATER FESTIVAL as its closing act. 18 actors and actresses from many countries such as France, Argentina, Italy, Mali, India and Valencia made up the casting.

SSTF also produced during the time of the show's creation, in co-production with FELTRINELLI REAL CINEMA from Milan and SAMARCANDA FILMS from Rome, the film DANIEL PENNAC:HO VISTO MARADONA which will released soon.

Beside the preparation of TONI AGUSTÍ's VERSION, we are preparing two more audiovisual projects and another theater co-production with the COMPAGNIEMIA of Paris for the year 2023.


societat sardina/toné-franché

joasolano@gmail.comdrassanes 30 1-dta 46011 valència +34607142841spain